Dokumenty


WORD czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-19:00

Osoba starająca się o prawo jazdy musi złożyć w jednostce uprawnionej do przeprowadzania egzaminu państwowego WORD następujące dokumenty:
  • dowód uiszczenia opłaty egzaminacyjnej (opłaconej w kasie WORD)
  • przedstawić do wglądu formularz  PKK
  • dowód osobisty, lub paszport ewentualnie kartę pobytu  ( obcokrajowcy) oraz prawo jazdy jeżeli posiadasz taki dokument
  • wniosek o udział instruktora prowadzącego w części praktycznej egzaminu - jeżeli wnosisz o jego udział - z podaniem imienia, nazwiska i numery instruktora
Upoważnienie (dotyczy osoby składającej dokumenty w imieniu kandydata.)