The Best bookmaker bet365 Bonus

Дървен материал от www.emsien3.com

Egzamin praktyczny

Drodzy Kursanci, zmiany od 01.01.2015 na egzaminie praktycznym w ruchu drogowym tj. eko jazda i hamowanie silnikiem jako dodatkowe zadania egzaminacyjne są w naszym ośrodku realizowane od dawna, więc proszę nie wpadać w panikę bowiem dla Was będą nieodczuwalne by nie powiedzieć żadne. Zmiany te nie dotyczę kat. A,A2,A1,AM.

Egzamin praktyczny uznaje się za zdany tylko po zaliczeniu obu jego części - manewrów i jazdy w ruchu drogowym.
W przypadku pozytywnej oceny z manewrów a negatywnej z jazdy w ruchu miejskim, kandydat zobowiązany jest do ponownego zaliczenia zadań na placu manewrowym.

Egzaminowany może zgłaszać do dyrektora oďśrodka egzaminowania skargi w razie niezgodności przebiegu egzaminu z obowiązującymi przepisami - w ciągu 7 dni od daty jego przeprowadzenia.

 
Aby poprawić nie zaliczony egzamin należy ponownie wnieść w ośrodku ruchu drogowego opłatę za egzamin.

 

Czas trwania egzaminu w ruchu miejskim:

Kategorie Minimalny czas trwania
w ruchu drogowym (w min.)
A,A2, A1,AM, B+E, T
B, B1,
C, D, C+E, D+E
25
40
45

Polecenia wydawane przez egzaminatora nie może być sprzeczne z przepisami ruchu drogowego, co mogłoby stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa ruchu.

Zdający ma prawo popełnić po jednym błędzie w każdej kategorii zadań np. najechanie linii ciągłej, braku sygnalizacji zmiany kierunku. 
Przepisy przewidują obowiązek wypełnienia przez egzaminatora arkusza przebiegu egzaminu czyli formularza z opisem błędów popełnionych przez zdającego.
Po zakończeniu egzaminu praktycznego dla określonej osoby egzaminator informuje o wyniku egzaminu, a jeżeli wynik jest negatywny - podaje przyczyny jego uzyskania i przekazuje jej wypełniony arkusz przebiegu egzaminu praktycznego.

Opis zadań do wykonania dla wszystkich kategorii podczas egzaminu państwowego na mieście:
 • wjazd na drogę z obiektu przydrożnego
 • jazda drogami dwukierunkowymi (jedno i dwujezdniowymi): o różnej liczbie wyznaczonych i nie wyznaczonych pasów ruchu posiadającymi odcinki proste i łuki, wzniesienia i spadki, obniżone i podwyższone dopuszczalne prędkości.
 • przejazd przez skrzyżowania:
  • równorzędne (trzy- i czterowlotowe),
  • oznakowane znakami ustalającymi pierwszeństwo przejazdu (znak A7, B 20, D1 oraz w połączeniu z tabliczkami T6a i c,
  • z sygnalizacją świetlną,
  • na których ruch odbywa się wokół wyspy,
  • dwupoziomowe (wjazd i zjazd)
 • jazda drogami jednokierunkowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu.
 • przejazd przez przejścia dla pieszych

W przypadku egzaminu kategorii wykonanie manewrów:

 • parkowanie prostopadłe lub skośne - wjazd przodem wyjazd tyłem (możliwa jedna korekta toru jazdy)
  • miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej,
  • po zaparkowaniu musi być możliwość opuszczenia pojazdu przez kierowcę i pasażera z obydwu stron pojazdu, a pojazd musi być zaparkowany w sposób zgodny z przepisami ruchu drogowego (należy sprawdzić możliwość opuszczenia pojazdu),
  • parkowanie odbywa się z zachowaniem zasad ruchu drogowego,
 • parkowanie równoległe pomiędzy dwoma pojazdami (manewr jest wykonywany jeżeli jest możliwe wyznaczenie miejsca do parkowania - możliwa jedna korekta toru jazdy) - wjazd tyłem - wyjazd przodem
  • miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej,
  • długość miejsca do parkowania pomiędzy pojazdami powinna stanowić około 2 krotności odległosci pojazdu egzaminacyjnego,
  • w trakcie wykonywania manewru możliwa jedna korekta toru jazdy,
  • po zaparkowaniu pojazd nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  • w przypadku kiedy pojazd parkuje równolegle do krawężnika, w trakcie wykonywania manewru nie może najechać na krawężnik.
 • zawracanie na drodze jednojezdniowej - dwukierunkowej
  • możliwość wykonania manewru przy wykorzystaniu infrastruktury drogowej (bramy, wjazdy, podjazdy, zatoczki itp.)
  • zawracanie musi odbyć się przy użyciu biegu wstecznego
  • miejsce do zawracania wyznacza egzaminator.
 • przejazd przez torowisko tramwajowe i kolejowe oraz obok przystanku tramwajowego i autobusowego (dotyczy miast z komunikację tramwajową i posiadających przejazd kolejowy).
 • Wykonanie manewrów:
  • wyprzedzania, omijania, wymijania (dla kategorii A, A1 przy prędkości co najmniej 50 km/h),
  • zmiany pasa ruchu i kierunku jazdy w lewo, prawo, oraz zawracania na skrzyżowaniu,
 • hamowanie od prędkości co najmniej 50 km/h do zatrzymania w wyznaczonym miejscu (manewr może być wykonany na placu manewrowym ośrodka egzaminowania)
 • hamowanie wykonywane w sytuacjach awaryjnych - obowiąkowo w zakresie kategorii A1 i A prawa jazdy, w przypadku pozostałych kategorii nieobowiązkowe:
  • w przypadku kategorii A i A1 prawa jazdy hamowanie awaryjne musi być wykonane przy prędkości minimum 50 km/h przy użyciu przedniego i tylnego hamulca motocykla, manewr może być wykonany na placu manewrowym ośrodka egzaminowania.
 • rozprzęganie pojazdu przyczepą (kat. E) - zadanie realizowane po powrocie na plac manewrowy Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego - na wykonanie zadania osoba egzaminowana ma nie więcej niż 7 minut.
Czynności wykonywane podczas rozprzęgania(kat. E):
 • zaciągnięcie hamulca awaryjnego pojazdu silnikowego i unieruchomienie silnika,
 • zabezpieczenie pojazdu silnikowego i przyczepy przed samoczynnym przemieszczeniem się (użycie klinów lub hamulca postojowego przyczepy),
 • odłączenie przewodów elektrycznych i hamulcowych we właściwej kolejności (zabezpieczenie ich przed zabrudzeniem poprzez umieszczenie ich we właściwym miejscu),
 • wysunięcie podpory jeżeli zaczep przyczepy jest wyposażony w podporę,
 • rozłączenie pojazdu z przyczepą (odjechanie pojazdem),
 • ustawienie pojazdu obok przyczepy. Zadanie może być zrealizowane także po wykonaniu zadania na placu manewrowym.
Kryteria oceny:
Zadania Kryteria
Przygotowanie do jazdy,
sprawdzenie stanu technicznego
i ruszenie z miejsca

sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu drogowego - osoba egzaminowana musi zaprezentować, że potrafi sprawdzić:
poziom oleju w silniku (osoba egzaminowana powinna co najmniej wskazać gdzie i przy użyciu jakich przyrządów sprawdza się poziom oleju w pojeździe),
poziom płynu chłodzącego,
poziom płynu hamulcowego,
poziom płynu w spryskiwaczach - osoba egzaminowana powinna co najmniej wskazać zbiornik i po jego otwarciu stwierdzić obecność płynu,
działanie sygnału dźwiękowego,
działanie świateł zewnętrznych pojazdu,
właściwe ustawienie fotela, lusterek, zagłówków i zapięcie pasów bezpieczeństwa, (jeżeli pojazd jest w nie wyposażony), sprawdzenie czy drzwi pojazdu są zamknięte,
w lewym lusterku kierowca powinien widzieć lewy bok pojazdu i lewy obszar przestrzeni za pojazdem w prawym,
lusterku kierowca powinien widzieć prawy bok pojazdu i prawy obszar przestrzeni za pojazdem,
zagłówki powinny być ustawione blisko za głową na wysokości głowy,
upewnienie się o możliwości jazdy,
wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,
ocena sytuacji wokół pojazdu.
płynne ruszenie,
opuszczenie dźwigni hamulca awaryjnego,
łagodne puszczenie sprzęgła,
zwiększenie obrotów silnika.
dodatkowo dla kategorii A, A1: sprawdzenie stanu łańcucha (w przypadku jeżeli pojazd jest w niego wyposażony), zdjęcie z podpórki i przemieszczenie go na odległość 5 m bez pomocy silnika, podparcie motocykla na podpórce,
dodatkowo dla kategorii B+E, C+E, D+E:
sprawdzenie mechanizmu sprzęgającego (w tym przewodów hamulcowych i elektrycznych), elementów przyczepy związanych z jej załadunkiem, sposobu zabezpieczenia ładunku,
sprzęganie przyczepy z pojazdem silnikowym (sytuacja wyjściowa - pojazd silnikowy obok przyczepy) - na wykonanie zadania osoba egzaminowana ma nie więcej niż 10 min,
Czynności wykonywane w trakcie sprzęgania:
podjazd pojazdem silnikowym przed przyczepą,
cofnięcie pojazdem silnikowym w kierunku przyczepy w sposób umożliwiający dokonanie sprzęgnięcia,
regulacja wysokości zaczepu przyczepy (w przypadku gdy konstrukcja przyczepy to umożliwia),
dokonanie połączenia zaczepu przyczepy z hakiem lub zaczepu pojazdu silnikowego oraz zabezpieczenie przed rozłączeniem,
podłączenie do pojazdu silnikowego: przewodów elektrycznych przyczepy (silnik pojazdu wyłączony), przewodów hamulcowych przyczepy, sprawdzenie działania świateł przyczepy, zwolnienie hamulca postojowego jeżeli przyczepa jest w niego wyposażona.
dodatkowo dla kategorii D, D+E:
sprawdzenie nadwozia, drzwi, wyjść awaryjnych, wymaganego wyposażenia.

Jazda pasem ruchu do przodu i tyłu

pozycja początkowa pojazdu,
dla kategorii B, B1, C - płynna jazda pasem ruchu do przodu i tyłu (w przypadku kategorii B i B1 w trakcie jazdy do tyłu obserwacja toru jazdy pojazdu zgodnie z technikďż˝ kierowania przez tylnďż˝ szybďż˝ pojazdu i lusterka),
dla kategorii B+E, C+E, D, D+E:
płynna jazda do przodu pasem ruchu,
cofanie po prostej i łuku, z możliwością zatrzymania i ponowienia jazdy do przodu, w czasie nie dłuższym niż 5 min,
nieprzejeżdżanie przez linie, i nienajeżdżanie na krawężniki, pachołki i tyczki ograniczające pas (nie dotyczy linii wewnętrznych ograniczających i wyznaczających pole zatrzymania pojazdu),
zatrzymanie pojazdu przed końcem i początkiem pasa:
w przypadku kategorii B i B1 w wyznaczonym polu zatrzymania pojazdu,
w przypadku pozostałych kategorii w odległości niewiększej niż 1 m od linii ograniczającej pas.

Parkowanie skośne (wjazd przodem - wyjazd tyłem),Parkowanie prostopadłe (wjazd tyłem - wyjazd przodem lub wjazd przodem - wyjazd tyłem)

pozycja początkowa pojazdu,
właściwe sygnalizowanie zamiaru zmiany kierunku jazdy,
w czasie wykonywania zadania:
możliwa jedna korekta toru jazdy,
pojazd nie może wyjechać poza określony obszar wjazdu, naruszyć (najechać kołem lub wyjechać obrysem pojazdu nad linię) linii ograniczających stanowisko, potrącić pachołki lub tyczki,
pozycja pojazdu na stanowisku - wewnątrz stanowiska

Parkowanie równoległe (wjazd tyłem - wyjazd przodem)

pozycja początkowa pojazdu,
właściwe sygnalizowanie zamiaru zmiany kierunku jazdy,
w czasie wykonywania zadania:
możliwa jedna korekta toru jazdy,
pojazd nie może wyjechać poza określony obszar wjazdu oraz naruszył linii ograniczających stanowisko (pachołka lub tyczki) oraz najechać na krawęnik, pozycja pojazdu na stanowisku - wewnątrz stanowiska

Zawracanie

właściwe sygnalizowanie zamiaru zmiany kierunku jazdy,
sposób zawracania:
nie więcej niż 3 zmiany kierunku jazdy,
możliwa jedna korekta toru jazdy,
nienajeżdżanie na krawężniki (dopuszcza się dotknięcie i dojechanie do krawężnika).

Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu

przy ruszaniu pojazd nie powinien cofnąć się więcej niż 0,2 m, a silnik nie powinien zgasnąć
sposób zawracania:
osoba egzaminowana w trakcie wykonywania tego manewru po zatrzymaniu pojazdu na wzniesieniu zaciąga hamulec awaryjny, a następnie rusza do przodu zwalniając go.

Slalom i ósemka”

5-krotny przejazd po łukach w kształcie cyfry 8 i 2-krotny przejazd pomiędzy 5 pachołkami bez podpierania się nogami, najeżdżania na linie, potrącania pachołków,
sposób zawracania:
upewnianie się o możliwości skrócenia,

Egzaminator odmawia przeprowadzenia egzaminu, jeżeli:
 • osoba zgłaszająca się na egzamin nie ma przy sobie dowodu tożsamości (uważa się, iż osoba nie przystępiła do egzaminu),
 • osoba zgłaszająca się na egzamin zaproponowała egzaminatorowi przyjęcie korzyści materialnej w zamian za uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu (przyjmuje się, iż osoba uzyskała wynik negatywny z egzaminu),
 • warunki atmosferyczne lub inny przyczyny uniemożliwiają prowadzenie egzaminów (bez konsekwencji finansowych dla osoby egzaminowanej);
Egzamin zostaje przerwany przez egzaminatora, jeżeli:
 • osoba egzaminowana w trakcie egzaminu teoretycznego korzysta z pomocy materiałów lub urządzeń stanowiących pomoc w odpowiedzi na pytania egzaminacyjne,
 • zachowania osoby egzaminowanej świadczą o możliwości stworzenia zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • osoba egzaminowana spowodowała zagrożenie dla zdrowia lub życia uczestników ruchu w trakcie egzaminu praktycznego na placu manewrowym lub w ruchu drogowym,
 • instruktor biorący udział w egzaminie zakłóca lub uniemożliwia przebieg egzaminu;
 • osoba egzaminowana lub instruktor obecny na egzaminie zaproponować egzaminatorowi przyjęcie korzyści mająkowej lub osobistej w zamian za uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu,
 • stwierdzono awarię urządzenia rejestrującego (kamery), uniemożliwiającą rejestrację egzaminu;
Egzamin może być przerwany:
 • na wniosek osoby egzaminowanej (przyjmuje się, iż˝ osoba uzyskała wynik negatywny egzaminu), przez egzaminatora nadzorującego pracę egzaminatorów w przypadku stwierdzenia, że zostały naruszone zasady lub warunki przeprowadzania egzaminu (uważa się, iż osoba nie przystąpiła do egzaminu);
Nowe zasady egzaminowania

Egzamin na kat. B, B1

Poza obowiązkowym przygotowaniem do jazdy, sprawdzeniem stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy, oraz ruszeniem z miejsca - na placu manewrowym należy wykonać następujące manewry:

 • jazda pasem ruchu do przodu i tyłu,
 • ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu;

Resztę manewrów (parkowanie prostopadłe, skośne, równoległe – tzw. „koperta”, zawracanie „na trzy”) na życzenie egzaminatora należy wykonać podczas jazdy na mieście.

Egzamin na kat. A, A2,A1,AM

Poza obowiązkowym przygotowaniem do jazdy, sprawdzeniem stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy, oraz ruszeniem z miejsca - na placu manewrowym należy wykonać następujące manewry:

 • przemieszczenie motocykla w figurze T
 • slalom wolny w prostokącie - tzw. ósemka - wykonywana pięciokrotnie
 • slalom wolny pomiędzy bramkami
 • slalom szybki pomiędzy bramkami z minimalną prędkością 30 km/h wykonywany na biegu 2 lub 3 -( nie dotyczy kat.AM)
 • ominięcie przeszkody z prawej i lewej strony prz prędkości min. 50 km/h - ( nie dotyczy kat. AM)
 • ruszanie pod wzniesienie

Egzamin na kat. C, D, B+E, C+E, D+E,

Poza obowiązkowym przygotowaniem do jazdy, sprawdzeniem stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy, oraz ruszeniem z miejsca - na placu manewrowym należy wykonać następujące manewry:

 • jazda pasem ruchu do przodu i tyłu,
 • manewry wymienione w wylosowanym zestawie egzaminacyjnym;

Zestawy egzaminacyjne na kat. C, D, B+E, C+E, D+E losowane przez pierwszą osobę na liście osób zakwalifikowanych na egzamin:

Nr zestawu Zadania Kategoria
1

Parkowanie skośne (wjazd przodem - wyjazd tyłem)
Parkowanie prostopadłe (wjazd tyďłem)

C, D, B+E, C+E, D+E,
2

Parkowanie skośne (wjazd przodem - wyjazd tyłem)
Parkowanie równoległe (wjazd tyłem - wyjazd przodem)

C, D,
3

Parkowanie prostopadłe (wjazd przodem)
Zawracanie

C
4

Parkowanie prostopadłe (wjazd przodem)
Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu

C, D, B+E, C+E, D+E,
5

Parkowanie równoległe (wjazd tyłem - wyjazd przodem)
Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu

C, D
6

Parkowanie prostopadłe (wjazd tyłem)
Zawracanie

C

 

Online bookmaker Romenia bet365