Egzamin teoretyczny


Obecnie istotną zmianą jest to, że zdanie egzaminu państwowego z teorii w WORD oznacza jego bezterminową ważność a nie jak do tej pory tylko na 6 miesięcy.

Egzamin teoretyczny składa się z 32 pytań testowych z zakresu przepisów ruchu drogowego, zagadnień specjalistycznych dla danej kategorii prawa jazdy i zasad udzielania pierwszej pomocy. W pierwszej części masz do rozwiązania 20 pytań - tzw. część podstawowa - w której na odpowiedź, po zadaniu pytania, masz 15 sekund.

Odpowiadamy na te pytania TAK lub NIE. Pozostałe 12 pytań - tzw. część specjalistyczna testu skonstułowana jest tak, że na pytanie masz 50 sekund aby wybrać jedną prawidłową odpowiedź z trzech wariantów oznaczonych literami A,B lub C. To oznacza, że  każde pytanie zawiera tylko jedną prawidłową odpowiedź.

Odpwiedzi punktowane są w skali od 1 do 3 w zależności od stopnia trudności. Maksymalna suma punktów do zdobycia w teści to 74 by zdać musisz ich zdobyć minimalnie 68 .

Testy jednej kategorii należy rozwiązać w ciągu 25 min. W przypadku zdawania na dwie kategorie czas egzaminu przedłużony jest o 25 min. Wynik egzaminu teoretycznego jest ważny przez 6 miesięcy. W tym czasie można poprawiać egzamin praktyczny.

 • komputerowego – z oprogramowaniem wskazanym i zatwierdzonym przez ministra właściwego do spraw transportu;
 • pisemnego, w przypadku:
  * obcokrajowców nie władających językiem polskim i zdających egzamin w języku angielskim (przy obowiązkowym udziale tłumacza przysięgłego)
  * awarii urządzenia egzaminacyjnego uniemożliwiającej przeprowadzenie egzaminu komputerowego,
  * posiadania przez osobę egzaminowaną orzeczenia lekarskiego z adnotacją o przeciwwskazaniach do przeprowadzenia egzaminu komputerowego;
 • 3. ustnego - jeżeli:
  * osoba egzaminowana nie włada żadnym z języków, które są dostępne w urządzeniu egzaminacyjnym,
  * posiada orzeczenie lekarskie z adnotacją o przeciwwskazaniach do przeprowadzenia egzaminu komputerowego oraz pisemnego.

EGZAMIN KOMPUTEROWY

 • Pozostawia dla egzaminowanego kandydata swobodę w rozwiązywaniu testu egzaminacyjnego, taką samą jak w przypadku testu "papierowego". Można więc dowolnie przemieszczać się po pytaniach testu (do pytań następnych lub poprzednich), udzielać odpowiedzi na pytania oraz ewentualnie je poprawiać.
 • Możliwe jest również zdawanie egzaminu na więcej niż jedną kategorię prawa jazdy - wówczas na ekranie komputera wyświetlany jest więcej niż jeden test. Ograniczeniem jest jedynie dopuszczalny przepisami czas przeznaczony na rozwiązanie testu.
 • Pytania do każdego testu są losowane przez system komputerowy. To powoduje, że praktycznie każdy z wylosowanych testów jest niepowtarzalny (prawdopodobieństwo powtórzenia takiego samego testu wynosi jeden do kilku bilionów).
 • Po upływie dopuszczalnego czasu egzamin jest automatycznie przerywany przez system. Jeżeli kandydat zakończy i na pytania testu udzieli odpowiedzi w krótszym (niż określają przepisy) czasie, może egzamin zakończyć samodzielnie. W każdym z tych przypadków uzyskuje natychmiastowo wynik, na który egzaminator nie ma wpływu. Powoduje to maksymalną obiektywność egzaminu teoretycznego.
 • Aby obsługa systemu komputerowego była maksymalnie przystępna dla osoby egzaminowanej, do obsługi testu komputerowego przewidziano specjalnie zaprojektowaną klawiaturę o ograniczonej liczbie klawiszy.