ADR - Przewóz materiałów niebezpiecznych


Kogo dotyczy

Szkolenia ADR powinny odbywa osoby , których obowiązki dotyczą przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych , czyli kierowcy przewożący materiały niebezpieczne , pracownicy dokonujący załadunku lub rozładunku towarów niebezpiecznych , pracownicy firm spedycyjnych lub transportowych zajmujących się przewozem materiałw niebezpiecznych . Głównym celem szkolenia jest zapoznanie kierowców z rodzajami zagrożeń występującymi podczas przewozu materiałów niebezpiecznych , działaniami zapobiegawczymi oraz czynnościami , które należy podjąc po zaistnieniu wypadku . Ponadto szkolenia przybliżają zagadnienia , takie jak : zasady oznakowania pojazdów , ładowania oraz rozładowywania pojazdu .

W kursie mogą uczestniczy osoby , które ukończyły 21 lat i posiadają odpowiednie prawo jazdy kat. B , C lub C E.


Cel szkolenia

Celem szkolenia jest umożliwienie zdobycia uprawnień do przewozu towarów niebezpiecznych(ADR).Szkolenie kończymy egzaminem państwowym. Po zaliczeniu egzaminu kierowca otrzymuje zaświadczenie ADR(ważne 5 lat) uprawniające do przewozu materiałów niebezpiecznych w ruchu krajowym i międzynarodowym.


Rodzaje szkoleń

Szkolenie Podstawowe przeznaczone dla osób ubiegających się po raz pierwszy o te uprawnienia czas szkolenia 24 h.

Zakres tematyczny:
 • Zapoznanie się z przepisami w zakresie przewozu materiałów niebezpiecznych
 • Klasyfikacja materiałów niebezpiecznych oraz ich głównych zagrożeń
 • Materiały dopuszczone do przewozu w opakowaniu i luzem oraz oznakowania tych opakowań i kontenerów zgodnie z klasą materiałów
 • Rodzaje pojazdów i ich przystosowanie do przewozu materiałów poszczególnych klas,załadunku oraz wyładunku materiałów
 • Kwalifikacje osób uczestniczących w przewozie,ich odpowiedzialność cywilna i karna
 • Dokumentacja na czas przewozu;ruch pojazdów z materiałami i ograniczenia w ruch;kontrola przewozów
 • Obowiązki kierowcy przy zagrożeniach

Szkolenie Specjalistyczne (cysterny) czas szkolenia 16 h

Zakres tematyczny:
 • Wymagania dotyczące konstrukcji i wyposażenia cystern
 • Zasady załadunku i rozładunku cystern-regulacje prawne
 • Wymagania dotyczące używania pojazdu z cysterną i dopuszczenia go do przewozu
 • Zachowanie pojazdu na drodze, ze szczególnym uwzględnieniem przemieszczania się ładunku wewnątrz cysterny i wpływu tego zjawiska na bezpieczeństwo przewozu
 • Zasady postępowania kierowcy w razie wypadku pojazdu z cysterną

Szkolenie na przewóz materiałów wybuchowych klasa 1 czas szkolenia 8 h

Zakres tematyczny:
 • Zagrożenia charakterystyczne dla materiałów i przedmiotów wybuchowych
 • Zasady używania nalepek ostrzegawczych oraz oznakowania sztuk przesyłki,kontenerów i pojazdów przewożących materiały wybuchowe
 • Szczególne wymagania dotyczące konstrukcji i wyposażenia pojazdu przewożącego materiały wybuchowe
 • Szczególne wymagania dotyczące załadunku i rozładunku,manipulowania,rozmieszczania i mocowania sztuk przesyłek z materiałami wybuchowymi
 • Zasady ładowania razem do jednego pojazdu lub kontenera
 • Szczególne wymagania dotyczące używania pojazdów do przewozu materiałów wybuchowych,a w szczególności kategorie pojazdów i świadectwa dopuszczenia do przewozu niektórych materiałów niebezpiecznych

Szkolenie na przewóz materiałów promieniotwórczych klasa 7 czas szkolenia 8 h

Zakres tematyczny:
 • Specyficzne zagrożenia związane z promieniowaniem jonizującym
 • Wymagania szczególne dotyczące pakowania,manipulowania,ładowania razem i układania materiałów promieniotwórczych
 • Oznakowanie sztuk przesyłek pojazdów przewożących towary promieniotwórcze
 • Szczególne środki bezpieczeństwa,które powinny być podjęte w razie wypadku z materiałami promieniotwórczymi

Dla kogo
Uczestnikami szkoleń są osoby prowadzące własną działalność gospodarczą także kierowcy firm przewożący materiały niebezpieczne.

Uczestnicy
W szkoleniu uczestniczyć mogą osoby, które ukończyły 21 lat.
CPC - Certyfikat Kompetencji Zawodowych Przewoźnika

Certyfikat Kompetencji Zawodowych Przewoźnika jest dokumentem potwierdzającym posiadanie przez przewoźnika kwalifikacji i wiedzy niezbędnych do podjęcia i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego. Jednym z kryterium jakościowych, jakie musi spełnić osoba ubiegająca się o licencję w zarobkowym transporcie drogowym, jest posiadanie certyfikatu kompetencji zawodowych przez przynajmniej jedną z osób zarządzających przedsiębiorstwem transportu drogowego.


Rodzaje certyfikatów kompetencji zawodowych:
Ustawa przewiduje cztery rodzaje certyfikatów kompetencji zawodowych dla przedsiębiorców wykonujących:

 • krajowy transport drogowy osób
 • międzynarodowy transport drogowy osób
 • krajowy transport drogowy rzeczy
 • międzynarodowy transport drogowy rzeczy

Zakres wiedzy, którą przewoźnik powinien posiadać, aby pomyślnie zaliczyć egzamin i uzyskać certyfikat zależy od:
 • posiadanej praktyki zawodowej (do lub powyżej 5 lat praktyki doświadczenia przedsiębiorcy wykonującego transport drogowy);
 • uzyskanych wcześniej uprawnień (posiadanie certyfikatu krajowego);
 • rodzaju zgłoszonej działalności (przewóz osób lub rzeczy);
 • zakresu zgłoszonej działalności (przewozy krajowe lub zagraniczne).

Wymieniony zakres wiedzy wpływa na rodzaje egzaminów i rodzaje certyfikatów. Certyfikat kompetencji zawodowych w międzynarodowym transporcie drogowym osób lub rzeczy jest jednocześnie certyfikatem w krajowym transporcie osób lub rzeczy. Zakres wiedzy i umiejętności praktycznych wymaganych na egzaminie na certyfikat w międzynarodowym transporcie drogowym jest znacznie szerszy niż tylko w samym krajowym transporcie drogowym. Certyfikat można uzyskać zdając jeden lub w dwa egzaminy. Pierwszy wariant jest mniej kosztowny (jedna opłata za egzamin), ale bardziej ryzykowny, gdyż wystarczy, że negatywnie będzie oceniony jeden z elementów egzaminu (test lub zadanie), wówczas wynik końcowy egzaminu jest negatywny. Drugi wariant jest droższy (dwie opłaty za dwa egzaminy), ale bezpieczniejszy, gdyż przewoźnik podchodzi najpierw do egzaminu krajowego i uzyskuje certyfikat krajowy, a w następnym terminie przystępuje do egzaminu na certyfikat międzynarodowy - jako uzupełniający i otrzymuje certyfikat międzynarodowy.


Warunki uzyskiwania certyfikatu kompetencji zawodowych nie są dla przewoźników jednakowe.

Ustawodawca określił dwie grupy przewoźników:
 1. Tych, którzy posiadają udokumentowaną praktykę na stanowisku szefa firmy
 2. Tych, którzy nie posiadają udokumentowanej praktyki na stanowisku szefa firmy

Przewoźnicy należący do pierwszej z tych grup zdają egzamin łatwiejszy - tylko same testy. Druga grupa ma egzamin trudniejszy, gdyż oprócz testów rozwiązuje także zadania problemowe.


 • Testy egzaminacyjne krajowe dla przewoźników posiadających 5-letnią praktykę zawodową są podobne jak dla przewoźników bez tej praktyki tylko posiadają o 5 pytań mniej (45 pytań).
 • Zadania egzaminacyjne na krajowe (międzynarodowe) przewozy osób i rzeczy obejmują zagadnienia związane z obliczaniem:
  • kosztów, przychodów, zysku i podatku dochodowego,
  • płac i obciążeń na ubezpieczenia społeczne oraz pracy w godzinach nadliczbowych,
  • budowania rozkładów jazdy, prędkości eksploatacyjnej i czasu pracy kierowcy,
  • pracy przewozowej w komunikacji pasażerskiej.
 • Zadania egzaminacyjne na krajowe przewozy osób obejmują zagadnienia związane z obliczaniem:
  • kosztów, przychodów, zysku i podatku dochodowego,
  • płac i obciążeń na ubezpieczenia społeczne oraz pracy w godzinach nadliczbowych.
 • Zadania egzaminacyjne na międzynarodowe przewozy osób obejmują zagadnienia związane z obliczaniem:
  • budowania rozkładów jazdy, prędkości eksploatacyjnej,
  • czasu jazdy, przerw i odpoczynku pracy kierowcy wg Konwencji AETR.
 • Zadania egzaminacyjne na międzynarodowe przewozy rzeczy obejmują zagadnienia związane z obliczaniem:
  • kosztów przewozów, sprzedaży, zysku i podatku dochodowego,
  • czasu jazdy, przerw i odpoczynku pracy kierowcy wg Konwencji AETR.