The Best bookmaker bet365 Bonus

Дървен материал от www.emsien3.com

Świadectwa Kwalifikacji

KWALIFIKACJA WSTĘPNA. 

Dla kogo Kwalifikacja Wstępna ?

Kierowcy , którzy uzyskali prawo jazdy kat. D,D+E,D1,D1+E po 10 września 2008 oraz kat. C,C+E,C1,C1+E po 10 września 2009., chcąc wykonywać zawód kierowcy , muszą wcześniej przystąpić do szkolenia w ramach Kwalifikacji Wstępnej . Bez niej nie mogą wykonywać pracy kierowcy zawodowego.

Przedsiębiorca lub inny podmiot wykonujący przewóz drogowy może zatrudnić kierowcę , jeżeli osoba ta ukończyła:

 • 18 lat - w przypadku kierowcy prowadzącego pojazd samochodowy , dla którego wymagane jest posiadanie prawa jady kat. C lub C+E , o ile uzyskał on kwalifikację wstępną / C1 lub C1+E , o ile uzyskał on kwalifikację wstępną przyspieszoną.
 • 21 lat - w przypadku kierowcy prowadzącego pojazd samochodowy , dla którego wymagane jest posiadanie prawa jazdy kat. C lub C+E , o ile uzyskał odpowiednią kwalifikację wstępną przyspieszoną / D lub D+E , o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępą / D1 lub D1+E , o ile przewóz wykonywany jest na liniach regularnych , których trasa nie przekracza 50 km i o ile kierowca uzyskał odpowiednią kwalifikację wstępną przyspieszoną.
 • 23 lata - w przypadku kierowcy , prowadzącego pojazd samochodowy , dla którego wymagane jest posiadanie prawa jazday kat. D lub D+E , o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną przyspieszoną.
JAK WYGLĄDA SZKOLENIE ?

Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej prowadzone w formie kursu kwalifikacyjnego obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne realizowane w blokach programowych , w zakresie części podstawowej - dla prawa jazdy wszystkich kategorii ( 195 godzin teorii ) oraz części specjalistycznej - dla prawa jazdy kat. : C,C+E,C1,C1+E lub D,D+E,D1,D1+E ( 65 godzin teorii ) , 16 godzin w ruchu drogowym oraz 4 godziny zajęć praktycznych z jazdy w warunkach specjalnych . Część specjalistyczną kursu kwalifikacyjnego przeprowadza się wyłącznie po zakończeniu jego części podstawowej.

Szkolenioe w ramach kwalifikacjiwstępnej przyspieszonej w formie kursu kwalifikacyjnego obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne realizowane w blokach programowych , w zakresie części podstawowej - dla prawa jazdy wszystkich kategorii ( 97 godzin teorii ) oraz części specjalistycznej - dla prawa jazdy kat. C,C+E,C1,C1+E ( 33 godziny teorii ) , 8 godzin zajęć w ruchu drogowym oraz 2 godziny praktycznych z jazdy w warunkach specjalnych.

Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej uzupełniającej w formie kursu kwalifikacyjnego obejmuje 65 godzin zajęć teoretycznych i 5 godzin praktycznych . Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonejh obejmuje 32,5 godzin zajęć teoretycznych i 2,5 godziny zajęć praktycznych.

Program szkolenia zawarto w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 01.04.2010.w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (DzU Nr 53 , poz. 314 z 2010.)

Dużym udogodnieniem dla kursantów jest możliwość odbywania części szkolenia metod,a e-learningu (zdalnego nauczania) . Zaletą nauczania na odległość w ramach kwalifikacji wstępnej i szkolenia okresowego e-learningiem jest niższy koszt szkolenia , swoboda terminu realizacji a także dobór tempa szkolenia . Umożliwia to równie sprawdzenie wiedzy po każdym module szkoleniowym poprzez przeprowadzenie testu sprawdzającego wiedzę.

JAK WYGLĄDA EGZAMIN ?

Kwalifikacja wstępna kończy się obowiązkowym testem przeprowadzanym przed trzy osobową komisją egzaminacyjną działającym w imienie Wojewody . Test kwalifikacyjny dotyczący kwalifikacji wstępnej oraz kwalifikacji wstępnej przyspieszonej składa się z 20 pytań , których tematyka realizowana jest w trakcie szkolenia części podstawowej , oraz 10 pytań z tematów realizowanych w części specjalistycznej danej kategorii prawa jazdy . Pytania testowe posiadają odpowiedzi zamknięte tj. jednokrotnego wyboru ( tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa . Zaliczenie testu następuje po udzieleniu minimum 16 poprawnych odpowiedzi z części podstawowej oraz 5 poprawnych odpowiedzi z części specjalistycznej . Czas trwania egzaminu wynosi 45 minut .

Test kwalifikacyjny dotyczy także kwalifikacji wstępnej uzupełniającej lub kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej i składa się z 10 pytań z tematów realizowanych w części specjalistycznej w zakresie prawa jazdy odpowiedniej kategorii . Egzamin trwa 15 minut .

Osobie egzaminowanej , która uzyskała pozytywny wynik testu , w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia testu ,  wydaje się Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej . Osoba , która uzyskała negatywny wynik testu kwalifikacyjnego , może przystąpić do kolejnego egzaminu w tym samym ośrodku szkolenia , w którym ukończyła szkolenie .

PODSTAWA PRAWNA.

Ramy prawne prowadzenia szkoleń w ramach kwalifikacji wstępnej wyznaczją:
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010.w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz.U.Nr53,poz.314) zwany dalej rozporządzeniem.
 • Ustawa z dnia 6 września 2001. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2007.Nr 125 poz. 874 z zm.) reguluje całokształt problematyki związanej z formalnymi możliwościami wykonywania działalności transportowej osób i rzeczy .
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 Prawo o ruchu drogowym ( Dz.U. z 2005. Nr108 poz. 908) określa , wraz z rozporządzeniami wykonawczymi , techniczne aspekty wykonywania transportu określonymi pojazdami oraz wymagania w stosunku do kierowców .
 • Dyrektywa 2003/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lipca 2003. w sprawie kwakifikacji wstępnej o szkolenia okresowego kierowców niektórych pojazdów drogowych do przewozu rzeczy lub osób , zmieniające rozporządzenia Rady (EWG) nr 3820/85 oraz dtrektywę Rady 91/439/EWG i uchylającą dyrektywę Rady 76/914/EWG- co zostało zaimplementowane do prawa polskiego .

 

SZKOLENIE OKRESOWE.

DLA KOGO SZKOLENIE OKRESOWE ?

OKRES PRZEJŚCIOWY zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2004 (Dz.U.Nr122 poz.1269 z dnia 31 maja 2004.) wszyscy kierowcy , którzy zrobili prawo jazdy kat.D,D+E,D1,D1+E wydane przed 10.09.2008. oraz prawo jazdy kat. C,C+E,C1,C1+E wydane przed 10.09.2009., mogły zdobyć uprawnienia na przewóz rzeczy i osób według starych zasad tylko przez rok od powyższych dat . Warto wspomnieć , że osoby , które mają uprawnienia , ale nie wykonują zawodu kierowcy , nie tracą ich wraz z wejściem w życie nowych przepisów . Jeżeli podjęły pracę po 10 09.2010. zobowiązani będą do uzyskania wpisu do prawa jazdy ( rubryka 11) na podstawie badań psychologicznych i lekarskich oraz szkolenia okresowego , którego termin uzależniony jest od daty uzyskania prawa jazdy właściwej kategorii. Pamiętać należy , iż o właściwym szkoleniu trzeba pomyśleć ok. dwa miesiące przed upływem daty wskazanej w tabeli. Czas ten pozwoli spokojnie uczestniczyć w szkoleniu , wykonąć badania , fotografię i złożyć wniosek o wymianę prawa jazdy we właściwym dla swojego zameldowania Urzędzie .

JAK WYGLĄDA SZKOLENIE ?

Szkolenie Okresowe prowadzone jest w formie kursu okresowego lub w formie cyklu zajęć . Obejmuje 35 godzin teoretycznych realizowanych w zakresie bloków programowych określonych odpowiednio do kategorii prawa jazdy C,C+E,C1,C1+E lub D,D+E,D1,D1+E zgodnie z programem szkolenia Szkolenie to obejmuje : 21 godzin zajęć w ramach modułów obowiązkowych szkolenia okresowego oraz 14 godzin - w ramach modułów szkolenia okresowego wybranych odpowiednio dla poszczególnych grup kategorii prawa jazdy . Szkolenie musi być realizowane w ciągu 5 lat , jednorazowo nie mniej niż dla jednego modułu szkolenia okresowego.

Zakres tematyczy modułów:

 • Moduł nr 1.1 - Szkolenie zaawansowane w racjonalnej jeździe z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa.
 • Moduł nr 1.2 - Stosowanie przepisów.
 • Moduł nr 1.3 - Bezpieczeństwo , obsługa i logistyka w aspekcie zdrowia , ruchu drogowego i środowiska.
 • Moduł nr 1.4 - Bezpieczeństwo ruchu drogowego.
 • Moduł nr 5 - do wyboru w zależności od potrzeb lub zainteresowania kursanta:
  -
  Czynnik ludzki w przewozie drogowym .
  - Wizerunek firmy - obsługa klientów.
  - Pierwsza Pomoc.
  - Ergonomia dla kierowców.
  - Bezpieczna jazda samochodem ciężarowym lub autobusem.
  - Krajowy przewóz drogowy kat.C
  - Krajowy przewóz drogowy kat.D
  - Międzynarodowy przewóz drogowy kat.C
  - Międzynarodowy przewóz drogowy kat.D
  - Mocowanie ładunku.
  - Przewóz drogowy zwierząt.
  - Przewóz drogowy realizowany przea firmy przeprowadzkowe.
  - Przewóz drogowy realizowany pojazdami wyposażonymi w żurawie samochodowe.
  - Przewóz drogowy artykułów szybko psujących się.
  - Przewóz drogowy substancji płynnych pojazdem z cysterną
  - Przewóz drogowy drewna.
  - Przewóz drogowy materiałów budowlanych - w tym zasady zachowania się na placu budowy.
  - Przewóz drogowy odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych.
  - Ograniczenia w przewozie drogowym towarów.
  - Nienormatywne przewozy drogowe.

Po szkoleniu należy wykonać badanie psychologiczne i lekarskie ( lekarz uprawniony do badań kierowców ) , dołączyć do tych dokumentów zdjęcie tzw. dowodowe i udać się do wydziału komunikacji właściwego dla miejsca zameldowania w celu wymiany prawa jazdy , w którym uzyskamy stosowny wpis tzw.KOD 95 co będzie dowodem - dla organów kontroli drogowej - spełnienie przez kierowcę obowiązku odbycia szkolenia okresowego . 

JAK WYGLĄDA EGZAMIN ?

Kursant po zapoznaniu się z materiałem kursu i zaliczeniu ćwiczeń weryfikujących wiedzę otrzymuje Świadectwo kwalifikacji zawodowej . Dokument ten wydaje nasz ośrodek ( dołączamy także certyfikat zawodowy dla kierowcy ) na podstawie zaliczonego materiału szkoleniowego i pozytywnego zaliczenia ćwiczeń sprawdzających z poszczególnych modułów . Jednocześnie ośrodek szkolenia ma obowiązek w terminie  21 dni od daty wystawienia Świadectwa powiadomić o tym fakcie system CEPIK . Odbycie szkolenia potwierdzone jest poprzez wpis w prawie jazdy kodu 95 przy odpowiedniej kategorii . 

PODSTAWA PRAWNA
 • Dyrektywa 2003/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lipca 2003. w sprawie wstepnej kwalifikacji i okresowego szkolenia kierowców niektórych pojazdów do przewozu rzeczy lub osób , zmieniające rozporządzenie Rady EWG nr 3820/85 oraz dyrektywę Rady 91/439/EWG i uchylającą dyrektywę Rady 76/914/EWG co zostało zaimplementowane do polskiego prawa.
 • Ustawa z dnia 6 września 2001. o transporcie drogowym (Dz.U.z 2007 Nr 125poz.874 ze zmianami) reguluje całokształt problematyki z formalnymi możliwościami wykonywania działalności transportowej rzeczy i osób.
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005. Nr 108 poz.908 z późniejszymi zmianami) określa , wraz z rozporządzeniami wykonawczymi , techniczne aspekty wykonywania transportu określonymi pojazdami oraz wymagania w stosunku do kierowców.
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010.w sprawie kierowców wykonujących transport drogowy ( Dz.U.Nr 53 poz.314 )

Online bookmaker Romenia bet365